ჩვენს შესახებ

www.georgiantours.ge

Home
ჩვენს შესახებ
ტურიზმის სახეობები
საქართველოს შესახებ
ღირშესანიშნაობები
ქალაქები
კურორტები
სასტუმროები
დასვენება
ტურები
კონტაქტი
ბმულები
ავია ბილეთები

გალერეა

ფორუმი

 

 

mogesalmebaT turistuli kompania Georgian Tours”!

 

odiTganve qarTveli adamianis yofas upirvelesad saeklesio cxovreba da uZvelesi kulturis pativiscema, maTTan erTad ki sufrasTan lxini da dedabunebasTan siaxlove, misi silamaziT tkboba da bunebis wiaRSi navardi aadvilebda. mTaSi laSqroba Tu nadiroba, marula YTu Tevzaoba, laxti Tu wyaljomardoba qarTveli kacis cxovrebis ganuyofeli da macocxlebeli nawili iyo. amitomac Cveni winaprebi Cvenze janmrTelebi, Sromisunarianebi da warmatebulebic iyvnen. droTa ganmavlobaSi es tradicia daviwyebas mieca da qarTvelTa gantvirTvis TiTqmis erTaderT saSualebad sufrasTan drostarebaRa SemorCa.

imisaTvis, rom weliwadSi erTxel mainc gaeridoT yoveldRiur stress da daimuxtoT axali energiiT, Cveni turistuli kompania gTavazobT saintereso da aqtiur dasvenebas, aseve mravalferovan turebs saqarTvelos nebismier regionSi da msoflios sxvadasxva qveyanaSi.

kompania ,,GEORGIAN TOURS" did mniSvnelobas aniWebs momsaxurebis xarisxs, saqmisadmi pasuxismgeblur damokidebulebas da profesionalizms.

Cven gTavazobT mravalferovan momsaxurebas:

  • turebis farTo arCevani saqarTveloSi da mis farglebs gareT

  • eqskursiebi moswavleebisa da studentebisaTvis

  • maRalkvalificirebuli da komunikabeluri gidebi

  • dasveneba saqarTvelos kurortebze da sazRvargareT

  • piknikebis organizeba qalaqgareT

  • sastumroebis dajavSna saqarTveloSi da mis farglebs gareT

  • aviabileTebis dajavSna yvela mimarTulebiT

  • saswavlo vizebi

  • samogzauro dazRveva

  • VIP - momsaxureba

 

 

 

   
   
   
   
   

 

Home | ჩვენს შესახებ | ტურიზმის სახეობები | საქართველოს შესახებ | ღირშესანიშნაობები | ქალაქები | კურორტები | სასტუმროები | დასვენება | ტურები | კონტაქტი | ბმულები | ავია ბილეთები