სასტუმროები

www.georgiantours.ge

Home
ჩვენს შესახებ
ტურიზმის სახეობები
საქართველოს შესახებ
ღირშესანიშნაობები
ქალაქები
კურორტები
სასტუმროები
დასვენება
ტურები
კონტაქტი
ბმულები
ავია ბილეთები

გალერეა

ფორუმი

 

bakuriani borjomi gudauri baTumi qobuleTi ureki                  
                             
                             

sastumroebi TbilisSi

sastumro "egrand hoteli" mdebareobs Zvel TbilisSi da sTavazobs damsveneblebs myudro garemos.

      sastumro moicavs 21 nomers aqedan 3 SUITE nomers. sastumroSi aris bari mansardze, saidanac Zveli    Tbilisi ulamazesi xedebi iSleba, sakonferencio darbazi, Ramis oriental-Sou, ping-pongis darbazi, silamazis saloni, masaJis saloni, qimwmenda. nomris RirebulebaSi Sedis sauzme. sastumro "egrand hoteli"

gisurvebT sasiamovno dasvenebas.

    

sastumroebi bakurianSi

sastumro premier palasi bakurianSi moicavs 78 nomers (13 luqsi, 3 dupleqsi, 2 mdidruli apartamenti da 60 standartuli). nomrebi aRWurvilia individualuri sveli wertiliT,  telefoniT, televizoriT (sakabelo televizia). sastumroSi aris restorani didi buxriT, sasadilo, New York bari, aRmosavluri Caixana CilimiT, barebi auzTan da disko klubSi, daxuruli sacurao auzi, 2 sauna, trenaJorebi, masaJi, biliardi, magidis CogburTi, bavSvebis gasarTobi oTaxi, Txilamurebis gasaqiravebeli punqti, diskoTeka DJ, kinoTeatri, saTamaSo aparatebi, internet kafe, qseluri TamaSebi, sakonferencio darbazi (100adgili), bankomati.

 

sastumro melisi bakurianSi moicavs 17 oradgilian nomers da 5 luqss (2 buxriT) gaTbobis sistemiT, telefoniT, televizoriTa (kabeluri televizia) da SxapiT. sastumroSi aris sakonferencio oTaxi, restorani, bari, biliardi, CogburTi, buxris oTaxi, fitnes klubi, sauna, ufaso avtosadgomi, sacigurao moedani, sabagiro, mini saTxilamuro gza, instruqtori damwyebTaTvis, buranebi, cxenebi, saTamaSo kompiuterebi, dacva. sastumros momsaxureobaSi Sedis transferi sastumrodan saTxilamuro trasamde, samjeradi kveba. SesaZlebelia  eqskursiebis mowyoba.

 

sastumro apoloni mdebareobs bakurianis centrSi, myudro adgilas,saidanac iSleba  mSvenieri xedebi. sastumroSi aris 7 oradgiliani, 3 samadgiliani, 3 oTxadgiliani nomeri, 2 luqsi da 2 saojaxo nomeri, romlebic aRWurvilia gaTbobis sistemiT, macivriT, televizoriT (kabeluri televizia), SxapiT. stumrebis gankargulebaSia restorani, (ufaso sauzme sadili, vaxSami), bari, sakonferencio oTaxi (45 adgili), sauna, biliardi, CogburTi, buxris oTaxi, samrecxao, taqs servisi, dacva, ufaso avtosadgomi.

 

sastumroSi vila bakuriani ganTavsebulia 6 nomeri (2 oradgiliani, 3 samadgiliani, 1 luqsi) televizorebiT, SxapiT. stumrebis gankargulebaSia sakonferencio oTaxi, restorani (ufaso sauzme, sadili, vaxSami), bari. manZili saTxilamuro trasamde (parki) 200 metria.

 

 

sastumro varskvlavi metad myudro da komfortuli sastumroa bakurianSi. oTxsarTulian sastumroSi sul 9 nomeria, maTgan 3 luqsi. stumrebis gankargulebaSia sacurao auzi, sauna, savarjiSo darbazi.

 

sastumro saba moicavs 9 nomers, maT Soris 5 standartulia da 4 luqsi. nomrebi aRWurvilia gaTbobis sistemiT, televizoriT (kabeluri televizia), SxapiT. sastumroSi aris restorani (ufaso sauzme, sadili vaxSami), bari, fitness klubi, sacurao auzi, sauna, buxris oTaxi, ufaso avtosadgomi, manZili saTxilamuro trasamde  (parki)  100 metria, koxta goramde - 2,5 km.

 

sastumro vila parki moicavs  komfortul nomrebs gaTbobis sistemiT, kondicioneriT, televizoriT. sastumroSi aris sakonferencio darbazi (40 adgili), samrecxao, restorani (ufaso sauzme, sadili, vaxSami), bari, Ramis klubi, fitness klubi, sacurao auzi, sauna, biliardi, dacva, ufaso avtosadgomi.

 

 

sastumro Tovlis babua moicavs 30 nomers (oradgiliani da samadgiliani) gaTbobis sistemiT, televizoriT (kabeluri televizia), SxapiT. sastumroSi aris restorani (ufaso sauzme, sadili, vaxSami), bari, biliardi. manZili saTxilamuro trasamde (parki)  200 metria.

 

sastumro saxli bakuriani mdebareobs dabis centrSi. igi moicavs 3 oTaxs centraluri gaTbobiT, cxeli wyliT, televizoriT, individualuri sveli wertiliT. stumrebis gankargulebaSia restorani, buxari, ufaso avtosadgomi.

sastumro saxli fagusi gTavazobT myudro dasvenebas ojaxur garemoSi. sastumro saxlSi aris 2 oradgiliani nomeri, 6 samadgiliani da 4 luqsi, romlebic aRWurvilia gaTbobis sistemiT, televizoriT (kabeluri televizia), SxapiT. sastumroSi aris restorani (ufaso sauzme, sadili, vaxSami).


sastumroebi borjomSi

samkurnalo-profilaqtikuri da gamajansaRebeli kompleqsi ,,borjomi-baRi“ ganlagebulia istoriul SenobaSi(XIX-XX ss.). sastumroSi 100 adgilia. kompleqsis teritoriaze mdebareobs borjomis mineraluri wylis WaburRili, romlis saSualebiTac sastumros wyali miewodeba. kompleqsis samkurnalo korpusSi maRalkvalificirebuli samedicino personalis mier tardeba fizioterapia, inhalacia, mSrali masaJi, parafinoTerapia da samkurnalo fizkultura. kompleqsis laboratoriebsa da kabinetebSi gamoiyeneba gamokvlevebis Tanamedrove meTodebi(baqteriologiuri, bioqimiuri, klinikuri, rentgenologiuri, endoskopiuri). stumrebis gankargulebaSia frenburTis moednebi, CogburTis kortebi, diskoTeka, kinodarbazi, biblioTeka. kompleqsis kvebis bloki (100 adgili, samjeradi kveba) maragdeba ekologiurad sufTa produqtebiT. Tqvens gankargulebaSia rogorc dieturi, aseve qarTuli da evropuli samzareulo. ewyoba eqskursiebi.

samkurnalo, sportul-gamajansaRebeli kompleqsi ,,olimpi“ mdebareobs borjomSi. moicavs Tanamedrove tipis sastumros komfortuli nomrebiT (erT-, or- da samadgiliani, naxevradluqsi da luqsi), sauniT, kafe-bariT, maRali donis kvebis blokiT, sakonferencio darbaziT, universaluri sportuli darbaziT, centraluri gaTbobiT, kabeluri televiziiT da sxvadasxva saxis samkurnalo kabinetebiT. sastumroSi SesaZlebelia nebismieri rangis sportul-sawvrTneli da sportul-gamajansarebeli Sekrebebi, seminarebis, konferenciebisa da Sexvedrebis mowyoba. saWiroebis SemTxvevaSi stumrebs SeeZlebaT isargeblon stadioniT, iqve mdebare daxuruli sacurao auziT da mikroavtobusiT RirsSesaniSnavi adgilebis dasaTvaliereblad.

 

sastumro sanatoriumi ,,firuza“ mdebareobs gril, myudro adgilas, axlos borjomis parkTan. aq tardeba gastro-enteorologiuri mkurnaloba, masaJi.  sanatorimi Sedgeba 2,3, da 4 adgiliani nomrebisagan(saerTo vana-tualetiT), 3 naxevrad komfortuli nomrisagan(individualuri sveli wertili) da 3 luqsisagan(individualuri sveli wertili, televizori, macivari). sastumroSi aris sasadilo samjeradi kvebiT.

 

 

 

sastumro “mocioni” mdebareobs kurort likanSi. igi moicavs 8 nomers likanis araCveulebrivi bunebis xedebiT. nomrebi aRWurvilia mini bariT, televizoriT, individualuri sveli wertiliT. stumrebis gankargulebaSia sasadilo, bari, masaJis oTaxi. SesaZlebelia laSqrobebis mowyoba.

 

 

 

 


 

sastumroebi gudaurSi

 

alpine huti myudro sastumroa gudaurSi ojaxuri garemoTi. igi moicavs 28 keTilmowyobil nomers (standarti - tualetiT da bloki – erTi tualeti ori nomrisaTvis). sastumro oTaxebis ganvrcoba SesaZlebelia. Tqvens gankargulebaSia aseve buxris oTaxi, bari, restorani tradiciuli qarTuli kerZebiT, sauna, rusuli abano.

servisi: sauna (1 saaTi 25 dolari), masaJi (24dolari1saaTi), friraidis programa, friraidis skola gamocdil trenerTan saerTaSoriso sertifikatiT. trasis gareT sriali, saTxilamuro instruqtorebi da gaqiraveba, snoubordis gaqiraveba, gakveTilebi TxilamurebiT srialSi, snoubordSi (3000 metramde  simaRleze).

sauzme organizebulia “Sveduri magidis” principiT, vaxSami ki iTvaliswinebs samgvar kerZs.

sastumro jvris uReltexili mdebareobs zemo gudaurSi, 2153 metrze zRvis donidan da sTavazobs stumrebs didi kavkasionis mTebis momajadoebel xedebs. igi 150 metris daSorebiTaa saTxilamuro kompleqsidan. sastumro moicavs  17 keTilmowyobil sastumro oTaxs Tavisi  abazaniT, feniT, televizoriTa da mini bariT. ,,jvris uReltexili,, stumrebs sTavazobs or restorans adgilobrivi samzareuloTi, or bars da ramodenime saerTo oTaxs buxrebiT, agreTve Txilamurebis gaqiravebis serviss. (SesaZlebelia Heli Ski–s organizireba).  TxilamurebiT srialis Semdeg gaqvT SesaZlebloba, ganitvirToT saunaSi an daisvenoT biliardiT TamaSisas.

sastumros marko polo aqvs idealuri mdebareoba zed saTxilamuro kompleqsTan gudaurSi. sastumros oTaxebi: deluqsebi, suitebi da standartuli oTaxebi uzrunvelyofilia  abazaniTa da tualetiT, telefoniT, televizoriT, feniT. stumrebis gankargulebaSia sacurao auzi, sauna, tenisis kortebi da boulingi. sastumro gTavazobT saukeTeso xarisxis serviss.

sastumro ozoni mdebareobs gudaurSi 1900 m simaRleze zRvis donidan, sabagiro gzidan 550 m daSorebiT. sastumros ekuTvnis 20 Tanamedroved mowyobili oTaxi (8 samadgiliani, 12 oradgiliani) abazaniTa da tualetiT. stumrebis gankargulebaSia bari, restorani, sauna da aseve transportiT momsaxureba (sabagiromde da ukan). sastumrosTan axlos mdebareobs Txilamurebis gasaqiravebeli punqti.

 

 

mTebSi Camaluli sastumro panorama mdebareobs gudauris centrSi. igi saTxilamuro kompleqsidan 500 metriTaa moSorebuli. sastumro moicavs 20 myudrod mowyobil oTaxs abazaniTa da tualetiT, televizoriT. sacurao  auzi, biliardi, sport-bari, lobi-bari da aseve kompiuteris oTaxi Tqvens gankargulebaSia. mzian amindSi SegiZliaT ganitvirToT terasaze da datkbeT lamazi xedebiT.

sastumro Samo  mdebareobs gudaurSi da sTavazobs stumrebs araCveulebriv xedebsa da komfortul garemos. sastumroSi 10 oradgiliani keTilmowyobili nomeria abazaniTa da tualetiT, satelituri televiziiT. Tqvens gankargulebaSia bari, sakonferencio darbazi, restorani evropuli da qarTuli kerZebiT.

sastumro truso mdebareobs gudauris centrSi, saTxilamuro kompleqsidan da sabagiro gzidan 5 wuTis savalze. sastumros ekuTvnis 14 oradgiliani myudrod mowyobili sastumro oTaxi abazaniTa da tualetiT, telefoniT da televizoriT. stumrebis gankargulebaSia sasadilo oTaxi buxriT  da gril bari, sadac gagimaspinZldebian naturaluri produqtebisgan damzadebuli tradiciuli kerZebiT. sastumroSi aris sauna.


sastumroebi baTumSi

inturist palasi xuTsarTuliani sastumroa baTumSi. masSi  ganTavsebulia 146 nomeri telefoniT, feniT, satelituri televiziiT, minibariT, eleqtronuli Caketvis sistemiT, kvamlis deteqtorebiT, individualuri sveli wertilebiT. stumrebis gankargulebaSia 3 restorani, sasadilo, SPA bari, diskoTeka, zamTris bari, fitnes klubi, Turquli abazana, daxuruli da Ria auzebi, sakuTari plaJi da kafeteria, sauna, solariumi, aerobika da silamazis saloni. damatebiT momsaxureobaSia recxva, qimwmenda, valutis gadacvla, bargis Sesanaxi oTaxi, eqimi, 2 sakonferencio darbazi (200 da 25 adamianze), manqaniT momsaxureba.

sastumro marina baTumSi moicavs   45  nomers (10 sawolnaxevriani,35 orsawoliani) telefoniT, internetiT, macivriT, kondicirebisa da gaTbobis sistemiT, sveli wertilebiT, aivniT. stumrebis gankargulebaSia meqsikuri restorani, sport-bari, Tanamedrove stilis kafa-sakonditro, Ria kafe-terasa, sakonferencio darbazi, 2 saCogburTo korti (Ria da daxuruli), fexburTis 2 moedani, sakalaTburTo moedani, fitnes darbazi, sabiliarde, sauna, Turquli abano, silamazis saloni da masaJis kabineti. sastumros ekuTvnis daculi, SemoRobili sanapiro mcire zomis bungaloebiT, gasaxdelebiTa da sakocone adgilebiT. sastumros aqvs avtosadgomi. SesaZlebelia eqskursiebis mowyobac.

oTxvarskvlaviani sastumro aliki moTavsebulia wynar quCaze baTumSi, sanapirosTan axlos(200m). sastumro gTavazobT umaRlesi xarisxis 24 saaTian momsaxurebas, aseve fitnescentrs, saunas,  masaJs, sacurao auzs. sastumros ekuTvnis 39 komfortuli oTaxi, romlebic uzrunvelyofilia abazaniTa da tualetiT, feniT, televizoriTa da internetiT, 2 sakonferencio oTaxi 30 da 80 adamianisaTvis, bari, restorani tradiciuli da evropuli samzareuloTi da agreTve kazino. sastumros saukeTeso mdebareoba aqvs biznesmenebisa da diplomatebis saqmianobisaTvis. aeroportidan igi daSorebulia 3 km-iT, xolo portidan - 1 km-iT. sastumros irgvliv ganlagebula qalaqis RirsSesaniSnaobebi.

sastumro davidi mdebareobs baTumis saqmian da kulturul centrSi. mas aqvs 12 gemovnebiT mowyobili sastumro oTaxi abazaniTa da tualetiT, internetiT, telefoniT, kondicirebisa da gaTbobis sistemebiT, eleqtro da video aparaturiT. luqsis tipis oTaxebSi aris seifi, samuSao magida da ,,jakuzi”. sastumros pirvel sarTulze ganlagebuli restorani. sastumro sTavazobs Tavis stumrebs umaRlesi klasis momsaxurebas da sasiamovno atmosferos. bari gagimaspinZldebaT traduciuli qarTuli RvinoebiTa da gamagrilebeli da alkoholuri sasmelebiT.

 

sastumro wereTeli mdebareobs qalaqis centralur nawilSi, komfortul, oTxsarTulian SenobaSi da aRWurvilia Tanamgzavruli antenis mqone televizorebiT, saerTaSoriso telefonebiT, Tanamedrove kondicionerebiTa da gaTbobis sistemiT. sastumroSi 12 nomeria(3 luqsi da 9 orsawoliani). sastumros barSi SemogTavazeben koqteilebisa da  alkoholuri sasmelebis nairsaxeobas. restorani gagimaspinZldebaT saukeTeso qarTuli RvinoebiT, tradiciuli da evropuli kerZebiT. mogemsaxurebaT agreTve samrecxao da avtosadgomi.

 

xuTsarTuliani feSenebeluri sastumro merkuri Zveli baTumis SuagulSi mdebareobs da sTavazobs Tavis stumrebs Tavazian momsaxurebas. sastumros aqvs 34 Tanamedroved mowyobili oTaxi (singli, dubli, standartuli, luqsi, studenturi) kondicioneriT, televizoriT, telefoniT, internetiT, mini bariT, abazaniT. Tqvens gankargulebaSia bari da restorani, sadac profesionali mzareulebi nacionaluri da egzotikuri ugemrielesi kerZebiT gagimaspinZldebian. Ramis barSi ewyoba cocxali musikis saRamoebi. sastumros mexuTe sarTulze moTavsebulia Ria bari, saidanac Zveli baTumis ulamazesi xedi iSleba. sastumros aqvs sakonferencio darbazi, sadac yvela pirobaa Seqmnili warmatebuli SexvedrebisTvis. amas garda, Tqvens gankargulebaSia sacurao auzi, masaJi, sauna, finuri abano da profesionali masaJistebi, romlebic daRlilobis nebismier SegrZnebas mogixsnian.

dasvenebis dauviwyar dReebs gpirdebaT sastumro sputniki baTumSi. oTxsarTuliani  sastumro sanapirodan 3 km-iTaa daSorebuli da aqvs 54 nomeri. 34 oradgiliani, 5 erTadgiliani 5 biznes-luqsi, 5 apartamenti, 5 luqsi. nomrebi aRWurvilia telefoniT, tlevizotiT, individualuri sveli wertiliTa da kondicioneriT. sastumros aqvs 4 restorani, sami sazafxulo bari, disko bari, auzi Ria cis qveS, biliardi, samagido CogburTi, aseve 3 sakonferencio oTaxi. sasturmos damatebiT sastumros damatebiT momsaxurebaSi Sedis eqskursiebi yvela mimarTulebiT da manqaniT momsaxureba.

 

sastumro riwa mdebareobs Zveli baTumis erTerT myudro ubanSi. sastumros yvela nomeri kondicirebulia da Sesrulebulia gansxvavebul stilSi. yvela nomerSia mini bari alkoholuri da ualkoholo sasmelebiT, saerTaSoriso satelefono kavSiri, kabeluri televizia da interneti (WI-FI  teqnologia). SesaniSnav kerZebsa da sasmelebs warmogidgenT bar-restorani, bavSvebs yuradRebas miaqcevs ZiZa. sasturmos servisSi Sedis stilistis momsaxureba, Tqveni sakuTrebis dacva.

sastumro marani mdebarebobs baTumSi. sastumros nomrebi aRWurvilia individualuri sveli wertilebiT, damatebiT momsaxureobaSi Sedis aeroportSi daxvedra, qalaqis RirsSesaniSnaobebis daTvaliereba, interneti, gaTboba, kondicireba, da sakabelo televizia.

sastumro bakuri baTumSi ganTavsebulia xuTsarTulian komfortul SenobaSi da moicavs 12 standartul da 2 luqs nomers. nomrebi aRWurvilia Tanamgzavruli antenis mqone televizorebiT, telefonebiT. kafe-barSi  SemogTavazeben sasmelebis nairsaxeobas, gagimaspinZldebin qarTuli da evropuli kerZebiT. luqsi aRWurvilia ori savarZliT, divniT, televizoriT, kondicioneriT, abazaniT, telefoniT. sastumroSi aris bari.

sastumro baTumi 2000 moicavs 17 nomers (luqsi 4, samadgiliani 1, oradgiliani4, naxevrad luqsi 8) standartuli nomrebi aRWurvilia telefoniT, ind. sveli wertiliT, luqsi - televizoriT, macivriT, kondicioneriTa da sxva sayofacxovrebo nivTebiT, telefoniT; naxevrad luqsebSi aris telefoni da macivari. Tqvens gankargulebaSia restorani, disko-klubi da sauna. sastumros sakuTrebaSia taqsebi. SesaZlebelia eqskursiebis mowyoba.

baTumis centrs oTxsarTuliani sastumro boni amSvenebs. igi moicavs 41 nomers (3 luqsi, 3 naxevrad luqsi) individualuri sveli wertiliT, televizoriTa da telefoniT (luqsSi da naxevrad luqsSi aris kondicirebis sistemebi). gantvirTvisaTvis sastumro gTavazobT saunas, barsa da auzs. Tqvens gankargulebaSia restorani, biliardi da sakonferencio darbazi 45 kacze. uaxloes momavalSi dasruldeba sacurao auzis mSenebloba. sastumros damatebiT momsaxureobaSi Sedis intrneti da eqskursiebis organizeba.

sastumro iliko mdebareobs bulvarTan axlos, sanapirodan 150 m daSorebiT. igi moicavs 7 nomers: oradgiliani nomrebi ind. sveli wertilebiTa (zogierTi kondicioneriTa da telefoniT) da mis gareSe.

sastumro metropoli baTumSi moicavs 6 nomers (standartuli 2, luqsi 3, apartamenti 1) ind. sveli wertiliTa da televizoriT. sastumroSi aris kafe bari.

sastumro oskari baTumSi moicavs  9 nomers (3 erTadgiliani, 4 oradgiliani, 2 samadgiliani) individualuri sveli wertiliT, televizoriTa da telefoniT.

eqvssarTuliani komfortuli saastumro el.bakuri mdebareobs baTumSi. mis gankargulebaSia 32 nomeri Tanamgzavruli antenis mqone televizorebiT da telefonebiT. sastumros aqvs bari aromatuli sasmelebis nairsaxeobiT. restoranSi gagimaspinZldebian ugemrielesi qarTuli da evropuli kerZebiT.

sastumro duta saojaxo sastumroa baTumSi, centrTan axlos. igi 500 metriTaa daSorebuli plaJidan. sastumro moicavs 4 orsawolian oTaxs televizoriT, kondicioneriTa da individualuri sveli wertiliT, xedebiT Sav zRvaze, 2 saojaxo oTaxs, romlebic uzrunvelyofilia abazaniTa da tualetiT, aseve myudro sasadilosa da sabiliardes.  

3 sarTuliani komfortuli, myudro, ojaxuri sastumro amirani mdebareobs baTumis centrSi, 50 metrSi zRvidan. sastumroSi aris 8 nomeri (2 standartuli, 6 luqsi) abazaniT, televizoriT, telefoniTa da mini bariT. sastumros aqvs restorani ugemrielesi kerZebiT, sakonferencio darbazi, bari.


sastumroebi qobuleTSi

savane mdebareobs qobuleTSi. sastumro moicavs 25 nomers ind. sveli wertiliT, televizoriT (kabeluri televizia) da farTo aivniT. sastumros aqvs restorani, kafe - bari da 40 kaciani sakonferencio darbazi, keTilmowyobili ezo da xelovnuri CanCqeri. damatebiT momsaxureobaSi Sedis saerTaSoriso telefoni, faqsi, interneti, naviT gaseirneba da Tevzaoba.

qobuleTSi, sanapirodan 15 metrSi mdebare sastumro sanapiro moicavs 7 nomers individualuri sveli wertiliT da televizoriT. super-luqsSi aris kondicioneri. sastumros gankargulebaSia restorani, sazafxulo bari da sacurao auzi. damatebiT momsaxureobaSi Sedis sazafxulo tentiani avtobusi, romelic uzrunvelyofs damsvenebelTa gadaadgilebasa da eqskursiebs.

sastumro qobuleTis sanapiro klubi moicavs 9 nomers kondicioneriT. sastumroSi gelodebaT lamazi baRebi da sacurao auzi. aris avtosadgomi.

sastumro sakurorto poliklinika qobulTSi moicavs 25 nomers individualuri sveli wertilebiT. sastumroSi aris sasadilo.

sastumro edemi qobuleTSi moicavs 25 nomers ind. abazaniT. damatebiT momsaxureobaSi Sedis televizori, avtosadgomi.


sastumroebi urekSi

premiumi - sastumro mdebareobs urekSi, ulamazes adgilas magnitur qviSaze. Soriaxlos mdebareobs disneilendi. oTxsarTulian sastumros aqvs 24 komfortuli nomeri individualuri abazaniT, kondicioneriT. stumrebis gankargulebaSia bungalo, Ria kafe,  bari, sabiliardo, diskoTeka, wylis atraqcionebi, skuterebi, sabavSvo moedani, sportuli kompleqsi, sakabelo televizia, ufaso avtosadgomi. aq sufevs Tbili da megobruli atmosfero.

 

komfortuli samkurnalo-dasasvenebeli kompleqsi kolxida sasiamovno dasasvenebeli adgilia urekSi. aqvs sakuTari 3 heqtari ezo, sakuTari fiWvnariT da 250m plaJiT. igi  zRvidan 50 metrSia. sastumroSi ganTavsebulia 91 keTilmowyobili nomeri, maT Soris 3 apartamenti, 12 luqsi, 76 oradgiliani nomeri individualuri abazaniT. stumrebis gankargulebaSia: restorani, bari, sabavSvo oTaxi da moedani, gasarTobi programebi bavSvebisaTvis, sakabelo televizia, kvalificiuri samedicino personali (eqimi, masaJisti), sportuli moedani (3 safexburTo moedani), trenaJorebi, turistuli momsaxureba, profesionali maSvelebi, sadReRamiso dacva, avtosadgomi.

 

sastumro albatrosi mdebareobs urekSi, zRvis sanapirodan 30 metris daSorebiT. sastumros gankargulebaSia 28 nomeri, maT Soris 3 luqsi, 1 apartamenti, 14 naxevrad luqsi, 10 nomeri saerTo abazaniTa da tualetiT. nomrebi aRWurvilia televizoriT, kondicioneriT, Tanamedrove avejiT. damontaJebulia administarciasTan da momsaxure personalTan damakavSirebeli aparatura,  stumrebis gankargulebaSia restorani, bari, sakuTari plaJi. nomris Rirebuleba iTvaliswinebs Svedur magidas. SegiZliaT daisvenoT bungaloSi, ewvioT sastumros ezoSi mdebare auzs, datkbeT Sadrevnis ganumeorebeli silamaziT da cocxali musikiT.

sastumro miraJi mdebareobs ,,imedis qalaqidan“ 150 metrSi, xolo zRvis sanapirodan 70 metrSi. oTxsarTuliani sastumros gankargulebaSia: keTilmowyobili nomrebi, tenisis magida, auzi, avtosadgomi.

sastumro beqa urekSi, zRvis sanapiro zolzea ganTavsebuli  oTxsarTulian SenobaSi, romlis gankargulebaSia daculi ezo da avtosadgomi. sastumros sam sarTulzea 22 komfortuli nomeri (maT Soris 4 luqsi) individualuri sveli wertilebiT. meoTxe sarTulze moTavsebulia veranda myudro restorniT da xediT lurj sanapiroze.

oTxsarTuliani kompleqsi olimpia mdebareobs urekis naZvnaris SuagulSi, sanapirodan 100 metris daSorebiT. sastumros gankargulebaSia 29 Tanamedrove stiliT mowyobili nomeri (maT Soris 2 luqsi da 2 naxevrad luqsi), kafe-bari, tenisis magida da daculi avtosadgomi.

dasasvenebeli saxli evkalipti urekSi, ,,magnititis centrSi”, evkaliptebis garemocvaSi mdebareobs. nomrebi keTilmowyobilia sakuTari sveli wertilebiT. sastumros kafe-barSi qarTul-evropuli kerZebiT gagimaspinZldebian. Tqvens gankargulebaSia aseve avtosadgomi.

 

 

Home | ჩვენს შესახებ | ტურიზმის სახეობები | საქართველოს შესახებ | ღირშესანიშნაობები | ქალაქები | კურორტები | სასტუმროები | დასვენება | ტურები | კონტაქტი | ბმულები | ავია ბილეთები