ტურიზმის სახეობები

www.georgiantours.ge

Home
ჩვენს შესახებ
ტურიზმის სახეობები
საქართველოს შესახებ
ღირშესანიშნაობები
ქალაქები
კურორტები
სასტუმროები
დასვენება
ტურები
კონტაქტი
ბმულები
ავია ბილეთები

გალერეა

ფორუმი

 

 

 

raftingi mdinareze gasaberi naviT daSvebas gulisxmobs. saxelwodeba warmoiSva inglisuri sityvidan "raft" (dineba), ZvelqarTulad mas "wyaljomardoba" hqvia. igi popularuli gaxda evropaSi 80-iani wlebidan.

 

raftingi garkveul fizikur momzadebasa da curvis elementarul codnas moiTxovs. masSi, rogorc wesi, 4-dan 12-mde adamiani monawileobs. navebi rezinis qsovilisaganaa, romelTa sigrZe 3,5m dan 6 m-mdea, sigane ki 1,8 m-dan 2,5 m-mde. navebi sxvadasxva saxis SeiZleba iyos. raftingiT interesdebian nebismieri asakis adamianebi. mdinareebi, romlebzec xdeba daSveba, erTmaneTisgan siZnelis SkaliT gansxvavdeba. saqarTveloSi mdinareebis normaluri sirTule 2-2,5 balia, xolo maqsimaluri-6. saqarTvelos teritoriaze SesaZlebelia fasanauridan mTiuleTis aragvze, maRaros wylidan fSavis aragvze(2,5), aseve rionze, mtkvarze da  vaSlovanis nakrZalSi alazanze daSveba.

mdinareze daSvebisas adamians gansakuTrebuli da saocari grZnoba eufleba, SeigrZnos bunebis silamaze da misi energia. Aaq adamianebi erTmaneTze arian damokidebuli da erTad aRweven samizne wertils.

raftingi sportis usafrTxo saxeobaa,  Tuki gaTvaliswinebuli iqneba usafrTxoebis wesebi.

 

daivingi wyalqveSa turizmis erTerTi aqtiuri saxeobaa.  rac ufro Rrmad Cadixar, miT ufro saintereso da amoucnobia zRvis samyaro.  wyalmcenareebTan da zRvis mobinadreebTan erTad, aseve Zalian sainteresoa CaZiruli gemebisa da TviTmfrinavebis daTvaliereba.  amasTan, yvinTva  avarjiSebs sxeulis mTavar kunTebs, aumjobesebs filtvebis muSaobas, xels uwyobs individis gantvirTvasa da kmayofilebas.

jer kidev uZveles droSi, roca zRvam napirze niJarebi da sxva saintereso sagnebi gamoriya, adamiani dainteresda, Tu ra saidumlo imaleboda zRvis fskerze. pirveli cnobebi wyalqveSa curvis  Sesaxeb Zv.w. 168 wliT TariRdeba, roca makedoniaSi myvinTavebma mefe ferseusis mier zRvaSi gadayrili ganZis dabruneba gadawyvites.

miuxedavad mravalsaukunovani dainteresebisa, daivingi rogorc sporti mxolod gasul saukuneSi gaxda popularuli. MXX s. 30-ian wlebSi wyalqveSa curvisaTvis arsebiTi mravali elementi ganviTarda. 1943 wels frangma sazRvao flotis leitenantma gustavma, inJinerma gagnanma da axalgazrda aTletma diumam Seqmnes daxuruli akvalangi haeris iseTi damaregulirebliT, romelic erTmaneTTan aTavsebda haerisa da garemos wnevas, aseve gamosayenebl haers - sunTqvasTan. aman saSualeba misca myvinTavebs, daepyroT kacobriobisaTvis aqamde warmoudgeneli siRrmeebi(400m).

daivingis uamravi saxeoba arsebobs: avtonomiuri, araavtonomiuri, moxaliseTa, samkurnalo da sxva. moxaliseTa yvinTvis mizania dasveneba. igi sruldeba instruqtoris TanxlebiT da Tavis mxriv gulisxmobs yvinTvis iseT saxeobebs, rogoricaa wyalqveSa nadiroba, wyalqveSa fotografia, orientaluri yvinTva kompasiT da sxva.

saqarTveloSi daivingi sakmaod popularuli da ganviTarebulia. Cveni qveynis teritoriaze wyalqveSa curva SesaZlebelia sarfSi, kvariaTSi, cixisZirsa da paliastomis tbaze.

Sav zRvaSi zalian sainteresoa "filofloras mindori", romelic 36m. gadaWimuli.

 

peintboli - es aris teqnikur-sportuli TamaSis eqstremaluri saxeoba, romelic gulisxmobs SemosazRvrul teritoriaze sabrZolo qmedebebis imitirebas. peintbolis TamaSisas gamoiyeneba specialuri pnevmaturi iaraRi -markeri, romelic saRebavian burTulebs isvris. peintbols TamaSobs 10-dan 100 adamianisgan Semdgari jgufi. TamaSisTvis arsebobs specialuri tansacmeli. daiSvebian mayureblebi.

 

ekoturizmi alternatuiuli turizmis erT-erTi yvelaze popularuli da swrafad ganviTarebadi mimarTulebaa da niSnavs SedarebiT wynari bunebrivi garemos, adamianis mier Seqmnili kulturuli mravalferovnebis da daculi teritoriebis dasaTvaliereblad ganxorcielebul mogzaurobas, maTTvis zianis miuyeneblad. Eekoturizmi Semdeg cnebebTan asocirdeba: arqeologia, miwis gamoyenebis dagegmareba, nadiroba, arqiteqtura, bunebrivi resursebi, tye, wyali, soflis meurneoba, kulturuli memkvidreoba, cocxali buneba da sanapiroebi. turistebs, romlebic naklebad ganviTarebul regionebs stumroben, xSirad mzad unda iyvnen komfortTan dakavSirebuli Cveuli standartebis dasaviwyeblad. am TvalsazrisiT ekoturizmi turizmis metad gansxvavebuli da mimzidveli saxeobaa. saerTaSoriso turizmis daaxloebiT 15-20% ekoturizms ganekuTvneba.

saqarTveloSi ekoturizmis TvalsazrisiT sainteresoa borjom-xaragaulis, TuSeTis, vaSlovanis, kolxeTisa da mtiralas erovnuli parkebi.

 

agroturizmi da soflis turizmi Sinaarsobrivad axlos dganan ekoturizmTan: agroturizmi da soflis turizmi bunebrivi turizmi da saTavgadasavlo turizmi. zogierT qveyanis  turistul industriaSi agroturizmis da ekoturizmis cnebebi praqtikulad identuric kia. saqarTvelos agroturizmis ganviTarebisaTvis mniSvnelovani resursebi gaaCnia: stumarTmoyvareobis mdidari tradiciebi, saintereso turistuli marSrutebi, adreuli da Suasaukuneebis istoriuli Zeglebi, Tvalwarmtaci buneba.

Home | ჩვენს შესახებ | ტურიზმის სახეობები | საქართველოს შესახებ | ღირშესანიშნაობები | ქალაქები | კურორტები | სასტუმროები | დასვენება | ტურები | კონტაქტი | ბმულები | ავია ბილეთები