ტურები

www.georgiantours.ge

Home
ჩვენს შესახებ
ტურიზმის სახეობები
საქართველოს შესახებ
ღირშესანიშნაობები
ქალაქები
კურორტები
სასტუმროები
დასვენება
ტურები
კონტაქტი
ბმულები
ავია ბილეთები

გალერეა

ფორუმი

 

turebi saqarTveloSi turebi sazRvargareT

 

 

 

kaxeTi - 2 dRe

1. dRe. gamgzavreba naxevradudabno garejaSi Aazerbaijanis sazRvarTan.

daviT garejas monasteri da kldeSi nakveTi monasteri udabno, romliskenac misasvleli gza viwro bilikia (daaxloebiT 45 wuTi savali). gamoqvabulis monastris  saocari mxatvrobis da garejas didebuli stepebis  monaxulebis Semdeg warmogidgenT wminda ninos monasters bodbeSi. amis Semdeg movinaxulebT mSvenier patara qalaq siRnaRs. Ramis gaTeva TelavSi.

2. dRe. qalaq Telavis daTvalierebis Semdeg vestumrebiT kaxeTis grandiozul eklesiebs: Zvel da axal SuamTas, alaverds, grems, iyalTos. dabruneba TbilisSi.

 

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

saojaxo tipis sastumro

eqskursiamZRoli

 

turis RirebulebaSi ar Sedis:

gamagrilebeli sasmelebi                

 
             
 

 

kaxeTi - 1 dRe

mivemgzavrebiT nekresis samonastro kompleqsSi, movinaxulebT saqarTvelos uZveles eklesias (4s.). vaxSami sofel winandalSi. gamgzavreba TbilisSi.

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

eqskursiamZRoli

 

turis RirebulebaSi ar Sedis:

gamagrilebeli sasmelebi

                           

 
             
 

 

   qarTli - 1 dRe

 

    mcxeTa - jvris monasteri(VI s.)

     sveticxovlis sakaTedro taZari(Xs.)

     Sio-mRvimis monasteri (VI s.)

     kldeSi nakveTi qalaqi ufliscixe (II s. Zv.w.).

     dabruneba  TbilisSi.

 

    turis RirebulebaSi Sedis:

      transporti - mikroavtobusi

                         eqskursiamZRoli

                     

                      turis RirebulebaSi ar Sedis:

                         gamagrilebeli sasmelebi

                                 

 
             
 

 

qarTli _ bolnisi-dmanisi - 1 dRe

bolnisi - bolnisis sionis eklesia, romelic cnobilia uZvelesi xelnaweriT qarTul enaze.

Suasaukuneebis naqalaqari dmanisi, sadac aRmoCenili iqna 1,75 milioni wlis pirveli evropelis Tavis qala.

arqeologiuri muzeumi dmanisSi.

dabruneba TbilisSi.

 

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

eqskursiamZRoli

 

tris RirebulebaSi ar Sedis:

gamagrilebeli sasmelebi

                                  

 
             
 

 

qarTli _ samcxe-xavaxeTi -  2 dRe

1.dRe. mcxeTa -  jvris eklesia, sveticxovlis sakaTedro taZri, Sio-mRvimis monasteri.

yinwvisis eklesia Tavisi ganumeorebeli freskebiT.

samTavisis eklesia.

Ramis gaTeva borjomSi.

2 dRe. kldeSi nakveTi qalaqi varZia(12 s.)

dabruneba TbilisSi.

 

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

saojaxo tipis sastumro

eqskursiamZRoli

 

turis RirebulebaSi ar Sedis:      

gamagrilebeli sasmelebi

 
             
 

 

imereTi - 2 dRe

1 dRe. vestumrebiT saqarTvelos ulamazes regions imereTs.

gamoqvabuli qalaqi ufliscixe (II s. Zv.w.)

ubisis eklesis (IX s.)

quTaisi – gelaTis monasteri (XII s.),

Ramis gaTeva quTaisSi.

2 dRe. bagratis sakaTedro taZari(X-XI s.),

mowameTas eklesias(XI s.)

saTaflias nakrZali mTaze.

dabruneba TbilisSi

 

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

saojaxo tipis sastumro

eqskursiamZRoli

 

turis RirebulebaSi ar Sedis:   

gamagrilebeli sasmelebi

   
             
 

 

raWa - 2 dRe

1 dRe. dRes gepatiJebiT raWis momajadoebeli, pirvelqmnili bunebis dasaTvaliereblad.

nikorwmindis eklesia (XI s.).

Ramis gaTeva onSi.

2 dRe. uwera, Sovi.

saRamos dabruneba TbilisSi.

 

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

saojaxo tipis sastumro

eqskursiamZRoli

 

turis RirebulebaSi ar Sedis:   

gamagrilebeli sasmelebi

   
             
 

 

svaneTi - 3 dRe

1 dRe. mestia (svanuri koSki, svanuri saxli “ maCubi”).

2 dRe. sofeli uSguli (2 400 m zRvis donidan), umaRlesi dasaxlebuli adgili evropaSi. dabruneba mestiaSi.

3 dRe. mestiis eTnografiul muzeumi, romelic warmogvidgens winaqristianuli drois Zvirfas koleqcias. dabruneba TbilisSi.

 

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

saojaxo tipis sastumro

eqskursiamZRoli                   

 

turis RirebulebaSi ar Sedis:

gamagrilebeli sasmelebi

   
             
 

 

xevsureTi - 3 dRe

es marSruti gTavazobT SesaZleblobas ilaSqroT xevsureTis (saqarTvelos CrdiloeT provincia) pirvelqmnil bunebaSi, aRmoaCinoT ulamazesi soflebi da gaecnoT maT tradiciebs.

dRe 1. gamgzavreba arxotis xeobaSi. xeobis daTvaliereba. sof. axieli (axielis cixe). Ddabruneba sof. roSkaSi. Ramis gaTeva roSkaSi, ojaxur sastumroSi.

dRe 2. gamgzavreba SatilSi. xaxmatis cixe. laSqroba SatilSi. Ramis gaTeva SatilSi.

dRe 3. gamgzavreba sof. mucoSi (mucos cixe), sof. ardoti (ardotis cixe). sof. Cargali (vaJa-fSavelas saxl-muzeumi). dabruneba TbilisSi.

 

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

saojaxo tipis sastumro

eqskursiamZRoli             

                           

turis RirebulebaSi ar Sedis:

gamagrilebeli sasmelebi

   
             
 

 

xevi - 1 dRe

gamgzavreba yazbegSi.

ananuris eklesia(XV-XVIIIss.).

yazbegi (1600m zRvis donidan)

gergeTis samebis eklesia (XIV s. 1850 m zRvis donidan).

mineraluri wylebi sof. gergeTTan.

darialis xeoba: sof. gveleTi.

gveleTis tba (1500m zRvis donidan).

Tamar mefis cixe, Tamaris Zveli gza.

dabruneba TbilisSi.

 

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

eqskursiamZRoli

 

turis RirebulebaSi ar Sedis:

gamagrilebeli sasmelebi

                           

   
             
 

 

Rvinis turi (raWa) - 2 dRe

I dRe. gamgzavreba raWaSi.

saqarTvelos Zveli dedaqalaqi mcxeTa.

nikorwmindis  eklesia (XI s.).

ambrolauris Rvinis qarxana, sadac Sedgeba raWuli adgilwarmoebis Rvinoebis (rogorc naxevradtkbili, aseve naxevradmSrali da mSrali) degustacia. Ramis gaTeva ambrolaurSi.

II dRe. diliT adre mivemgzavrebiT raWis mosazRvre regionSi, leCxumSi. sofel orbelSi davagemovnebT adgilobriv  Rvinoebs _ tviSs, usaxeloursa da ojaleSs. dabruneba TbilisSi.

turis RirebulebaSi Sedis:

transporti - mikroavtobusi

saojaxo tipis sastumro

eqskursiamZRoli

 

turis RirebulebaSi ar Sedis:

gamagrilebeli sasmelebi

                           

   
             
             
             
             

Home | ჩვენს შესახებ | ტურიზმის სახეობები | საქართველოს შესახებ | ღირშესანიშნაობები | ქალაქები | კურორტები | სასტუმროები | დასვენება | ტურები | კონტაქტი | ბმულები | ავია ბილეთები