დასვენება

www.georgiantours.ge

Home
ჩვენს შესახებ
ტურიზმის სახეობები
საქართველოს შესახებ
ღირშესანიშნაობები
ქალაქები
კურორტები
სასტუმროები
დასვენება
ტურები
კონტაქტი
ბმულები
ავია ბილეთები

გალერეა

ფორუმი

  dasveneba saqarTveloSi   dasveneba sazRvargareT    
 

 

gaatareT zamTris ardadegebi bumberazi mTebis garemocvaSi da SeiqmeniT dauviwyari dasveneba gudaursa da bakurianSi! Cven gTavazobT rogorc maRali klasis, aseve saojaxo sastumroebs, agreTve transportirebas sastumromde da ukan (jgufis SemTxvevaSi).

 

dasveneba gudaurSi  

 

sastumro "gudauri" ****

komfortuli sastumro gudauri mdebareobs mTebis SuagulSi, iqve saTxilamuro trasasTan,  2000m.-ze zRvis donidan da gTavazobT ulamazes xedebs.

 

RirebulebaSi Sedis 3X kveba, auzi, sauna, tenisis kortebi da boulingi.

RirebulebaSi ar Sedis sasmelebi, Txilamurebis daqiraveba, masaJi, recxva, sabagiros bileTebi, Ramis barSi Sesasvleli bileTebi.    

(8 dRe)

sastumro  ,,truso,, ***

sastumro ,,truso,, mdebareobs gudauris centrSi,saTxilamuro kompleqsidan da sabagiro gzidan 5 wuTis savalze.

RirebulebaSi Sedis 2X kveba.

 

  (8 dRe)

sastumro ,,alpine huti,,

idealuria maTTvis, vinc upiratesobas aniWebs patara, myudro sastumros ojaxuri garemoTi.

fasebi iTvaliswinebs sauzmesa da vaxSams. suzme organizebulia Sveduri magidis principiT, vaxSami  iTvaliswinebs samgvar kerZs.

aris fasdakleba 14 wlamde asakis bavSvebze.

 

RirebulebaSi ar Sedis: sauna (1 saaTi 25 dolari), masaJi (24 dolari 1 saaTi), friraidis skola gamocdil trenerTan saerTaSoriso sertifikaTiT, trasis gareT sriali, saTxilamuro instruqtorebi da gaqiraveba, snoubordis gaqiraveba, gakveTilebi TxilamurebiT srialSi, snoubordSi (3000 metramde simaRleze).

 

  (8 dRe)

sastumro "Samo" **

sastumro  sTavazobs stumrebs araCveulebriv xedebsa da კომფორტული გარემოs.

ღირებულებაში შედის 2X კვება და საჭიროებისამებრ მანქანით მომსახურება (sastumrodan saTxilamuro trasamde da ukan).

 

  (8 dRe)

saojaxo sastumro "Sele"

myudro saojaxo sastumro ,,Sele,, gTavazobT ojaxur atmosferos.

ფასში შედის 2X კვება (ნატურალური ინგრედიენტები).

3 wlamde bavSvi ufasoa, 3- 10 wlamde bavSvi - 30 dolari

  (8 dRe)

 

dasveneba bakurianSi   

 

"TrialeTi"

sastumro gTavazobT komfortul nomrebs abazaniT, telefoniT da sakebelo televiziiT.

sastumros RirebulebaSi Sedis 3X kveba, sportdarbaziT, sacurao auziTa da sauniT sargebloba.

3 wlamde bavSvebi ufasoa.

   (8 dRe)

 

"apoloni"

bakurianis centrSi mdebare sastumro  400 metrSia sabagiro gzamde. sastumro gTavazobT komfortul nomrebs  aivnebiTa da lamazi xedebiT.

damatebiTi momsaxureba:
samTo-saTxilamuro sportis, snoubordisa da cigurebis gamocdili instruqtorebi; taqsi, internet centri, Terapevti, travmatologi.
sastumros RirebulebaSi Sedis 3X kveba. aris fasdakleba bavSvebze.

  (8 dRe)

"vere palasi"

evropuli standartebis mqone sastumro vere palasi moicavs keTilmowyobil standartul nomrebs individualuri sveli wertilebiT, televizoriT, mini bariT.

nomris RirebulebaSi Sedis 3Xkveba, auziTa da trenaJorebis oTaxiT sargebloba, diskoTeka.

 

   (8 dRe)

"TinaTini"

sastumro mdebareobs bakurianis centrSi, parkis SesasvlelSi, sacigurao moedanTan. masSi keTilmowyobili standartuli nomrebia televizoriTa da individualuri sveli wertilebiT.

 

sastumros RirebulebaSi Sedis 3X kveba (ekologiurad sufTa produqtebiT).

SeRavaTebi bavSvebze: 4 wlamde kveba ufasoa.

   (8 dRe)

 

"vardisferi sastumro"

sastumro gTavazobT komfortul nomrebs individualuri sveli wertilebiT da sakabelo televiziiT. sastumro SegiqmniT metad myudro ojaxur atmosferos da sasiamovnos gaxdis Tqvens dasvenebas.

oTaxis RirebulebaSi Sedis  3X kveba.

   (8 dRe)

gisurvebT sasiamovno dasvenebas!

 

 

 

   
     
     
           
           
           

Home | ჩვენს შესახებ | ტურიზმის სახეობები | საქართველოს შესახებ | ღირშესანიშნაობები | ქალაქები | კურორტები | სასტუმროები | დასვენება | ტურები | კონტაქტი | ბმულები | ავია ბილეთები